HUDAH kada rahasia lagi, kadada di dunia ni urang nang tahu lawan garis tangan saurang. Kadada nang tahunya lawan jalan hidup nang pacang dilalui. Nasib wayang kulit ada di tangan dadalang. Arjuna nang harat mamanah atawa si Bima nang gancang wan taguh dikarung-karung bisa haja dialahakan bubuhan prajurit Kurawa lamun dadalang nang mahandaki. Nang kaya nitu jua manusia, kajadian nangapa haja di alam mayapada nangini hudah diatur nang ampun-Nya. Umur, judu, wan rajaki tu tasarah lawan aturan Nang Maha Maatur. Kadada urang nang kawa malawan kahandak Nang Maha Bakahandak.

Damintu jua diaku, Maulana Jalaluddin bin Haji Juhransyah. Dikiau Alan atawa Lana. Ujar uma, aku diranakakan sidin tanggal 17 Juli 1971. Awak halus pina pancau mangurihai. Mun dijanaki matan di jauh saku kada sasalisih nang kaya amba-amba batajukan di tangah pahumaan. Makanyaan, lamun takana baurahan sapakawalan, rancak jua bubuhan kakawalanku nang pina tadugal nangitu mangiau aku Tuhalus atawa Ancau. Cah, maraham. Daapa lalu. Nang musti, aku ni kada suwah wan kada kawa jua mamilih-milih diranakakan siapa atawa di kampung mana. Damintu jua aku kada kawa mamilih bapangawak nang kaya apa, antah lamak nang kaya samar atawa kurus-karing nang kaya pitruk. Gamaham!

Mahatiku ti, lamun Tuhan hudah bakahandak damia atawa damintu, aku ni napangada. Sahibar manarima haja. Habis surah. Habis parkara. Kada sarana bangalih-ngalih mamikirakan. Maulah ngalu kupala haja kaputingannya. Cuba, pikirakan ja gancang-gancang, tahi giling tuh siapa nang mangambingnya? Ih-hai, tasalihu ilat nah.

Kahandakku ti, tahi kambing tuh siapa nang manggilingnya? Adakah nang tahu? Adakah nang pina tatarang upih?

Matan hahalusan bahari aku kada suwah tapikir jua kanapa aku ni maka diranakakan uma nang bangaran Haji Marhamah, bagana di kampung Taluk Yakin, baisian abah nang bangaran Haji Juhransyah atawa rancak dikiau urang Guru Juhran haja. Abahku ti, asal tahu haja pang lah, sidin tu angkuh aaliman jua. Kada sahibar urang nang disupani wan dituhaakan di kampung saurang haja. Matan di Bakarung lacit ka Pangambau, matan di Rantawan lacit ka Sungai Kupang, matan di Kambang Basar lacit ka Padang Batung, matan di Sungai Kudung lacit ka Hamparaya, urang-urangnya haja nang kada tahu lawan Guru Juhran.

Ujar paribasa, sidin tu kada sahibar hayam barumahan haja. Sidin tamasuk urang nang disupani jua di kampung mana haja sasukat di sakulilingan kampung kami. Cuali maajari mangaji Qur’an atawa sipat dua puluh di kampung saurang, sidin rancak jua dikiau urang babacaan ka kampung lain. Pantai Hambawang, Tumbukan Banyu, Mandapai, Tanuhi, Sungai Raya, lacit jua ka Kalumpang atawa Balimau, samunyaan hudah suwah didatangi sidin lantaran dikiau urang gasan babacaan.

Bahari ti, wayah lagi kakanakan bangsa baumur sapuluh tahunan, abah hudah umpat mangaji baduduk lawan Tuan Guru Haji Abdul Samad di Habirau, Nagara. Limbah talu tahun mangaji di situ, anam tahun pulang sidin manyambung ka Darussalam di Martapura. Ujar ti, wayah di Darussalam tuti sidin sawat tagarumut saasrama lawan Tuan Guru Taniran nang badua baading, Haji Jamaluddin wan Haji Sya’duddin. Bubuhan juriat Datu Kalampayan.

Cuali bakurinah sakulah di punduk pasantrin Darussalam, salawas di Martapura tuti abah sawat jua umpat mangaji baduduk wayah ari kamarian atawa malamnya. Sidin sawat baguru lawan Tuan Guru Haji Ibad, Tuan Guru Haji Zainal, Mualim Ahmad Dasuki, wan Guru Birhasani. Wayah baguru baduduk nangini, sidin takarubut lawan bubuhan nang tuha-tuha. Jadi, kada sarana ditangguhi lagi gin kalu lah. Kikira mun parkara sipat dua puluh haja musti pang sidin tu hudah pacah. Damintu jua kitab-mangitab nang lain.

Shahih Bukhari-Muslim, Riyadhush Shalihin atawa al-Muwaththa’-nya Imam Nawawi, Bulughul Maram-nya Imam al-Asqalani, Ihya Ulumuddin wan Minhajul Abidin-nya Imam al-Ghazali, Sabilal Muhtadin atawa Tuhfatur Raghibin-nya Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, tamasuk jua ad-Durunnafis-nya Syaikh Muhammad Nafis al-Banjari, samunyaan hudah dimamah sidin tunggal bigian. Napalagi mun sahibar kitab Parukunan Basar, nyataai hudah jua disurapati sidin. Jaka paribasa urang manumbuk baras tu, kikira hudah lanik jadi galapung. Han, kada pang mun aku ni handak baarai atawa sahibar baagak, inya dasar damintu pang abahku tuti.

Tagal, kada jua pang mun abah tu liwar alimnya nang kaya bubuhan Tuan Guru Taniran nang badua baading nangitu. Makanyaam kadada urang nang mangiau sidin lawan sambatan Tuan Guru. Lamun kada Guru Juhran, paling harat sidin tu dikiau urang Mualim Haji Juhran. Marganya, di banua Banjar nangini, parkara nangapa haja pinanya ada haja tata-aturannya. Aturan nang kada tatulis. Sahibar hukum adat atawa tradisi, jar urang basa lautnya. Tagal, aturan nangitu liwar diasi urang. Lamunnya ada urang nang bapuaka, ada haja tu kaina habang-hirangnya. Damintu jua parkara galar-manggalari bubuhan alim-ulama, tamasuk nang kaya apa mustinya babaju-batapih atawa mamuruk bulang.

Urang nang dikiau “mualim” atawa “guru” tu, janaki ja tunggal ikungan, musti kadada nang waninya babulang—malilit kain surban di kupala. Nang kaya abahku, angkuhnya tuh, matan sabaharian sidin tia bakupiah jangang haja. Nah, lain pada urang nang hudah dingarani Tuan Guru atawa Tuan Guru Basar (basa lautnya tu iya syekh atawa kiai), bubuhan sidin nangini haja nang wani mamuruk bulang.

Nang kaya Datu Kalampayan atawa sahabat gaib sidin nang bangaran Al-Badakut al-Mina atawa nang rancak disambat urang Datu Baduk nangitu, ujar ti bilang nang kaya isayan ganalnya bulang bubuhan sidin nangitu. Bubuhan Tuan Guru tuti inya dasar hudah lain maqam-nya lamun dibandingakan lawan bubuhan guru atawa mualim. Ilmu jahir wan ilmu batin bubuhan sidin nangitu kada sahibar pacah haja pang, tagal hudah basampuk buku jua. Makanyaam, lamunnya bubuhan mualim atawa guru pina uumpatan mamuruk bulang jua, balalu haja di mata urang hudah lain bacaannya. Lamun kada handak minta tangguh, iya taka subalah andaknya. Lamun kada riya, kada lain pada kurang timbangan ngarannya.

Nang asa mawah tu, wayahini ti ada urang—umai, liwar banyaknya ha pulang—nang parukunan wan sipat dua puluh haja gin baluman pacah lagi hudah uumpatan babulang sing ganalan jua. Pasal istinja wan tayamum haja gin baluman ruus hudah bagamis batungkat nang kaya bubuhan Tuan Guru Basar jua. Umai, dimapa ha lagi. Akayyaah…!! Dikira ti saku, asal bajanggut ampat-lima bilah nang kaya kambing, babaju gamis atawa taluk balanga, baingkutan tungkat, balalah kasana-kamari sambil bakatik bigi tasbih, bahanu manyapui tahi gigi wan kayu siwak, napalagi mun saban hari pina maulit di masigit haja, bah iyaam hudah. Nang kaya urang paalimnya tu pang hudah.

Tagal, ujar ti pulang, bubuhannya nangitu ti lantaran maumpati sunnah Rasulullah. Bada’wah, fii sabilillaah, ujarnya. Antah bujur antah kada, tahuam jua. Tagal, lamun pangrasaku ti, iya sahibar kulitnya banarai. Kandal karungkungnya haja, isinya makaan puang. Banyak rungkangnya. Nangapa habar mun haur mahagai urang haja, anak-bini di rumah makaam sing rancakan ditinggalakan ka banua urang. Napa kada talantarkah? Jadi, wayahini ti, tata-aturan nang kada tatulis tuti pinanya hudah sumpul. Kada tada lagi. Dunia hudah tuha. Hudah parak kiamat. Kaluah jua. Jadi, nang mana nang Dajjal nang mana nang Imam Mahdi hudah ngalih ditangguhi. Dimapaam?

Daham! Aku ni kada pang mun bajual kicap. Kada jua mun mambajah diurang.

Lamun abahku ti nyata pang hudah sidin tu kada bakalan hakun baungkara nang pina maniniwah kaya bubuhannya nangitu. Abah tu dasar kadada wawadaannya. Ilmu sidin, ibadat sidin, kalakuan sidin, atawa cara sidin bahuhurun di masarakat, kada suwah tadangar ada urang nang mambajah sidin.

Tagal pulang, jadi anak urang alim nang disupani wan dituhaakan di kampung tu sakalinya kada nyanyamanan kada. Kalakuan musti liwar batata. Pamandiran musti baaci. Ilmu agama musti talabih pada anak urang. Damintu jua nang kaya apa cara bapakaian, akayah, musti nang kaya urang tuha tu pang tagasnya. Nangini nang rancak maulah aku asa tahalang-tabujur. Asa kada sanggup aku manyandang. Kada gagampangan jadi kakanak nang kaya diaku, Maulana Jalaluddin bin Haji Juhransyah nangini.

Ujar uma nang suwah bakisah, ngaranku nangitu ti diambil abah matan ngaran ulama sufi nang liwar alimnya di nagari Parsia sana. Antah di intangan manakah andaknya, aku gin kada tahu jua. Syaikh Maulana Jalaluddin Rumi ngaran sidin nangitu. Hudah Tuan Guru Basar, sidin tu tamasuk pujangga nang liwar harat jua urusan basasairan. Ahli fiqih, ahli tashawwuf, ahli balaghah, ahli syair, ahli dzikir, ahli shalawat, samunyaan ada di wadah sidin andaknya. Jadi, jar kisah umaku ti, abah baharap lamun aku hudah ganal atawa tuha kaina cagar nang kaya Syaikh Maulana Jalaluddin Rumi nangitu jua alim ilmunya lawan cangkal ibadatnya. Han, nangapa tia asa kasandangan awakku.

Wayah aku lagi hanyar baumur bangsa sapuluh tahunan, balalah kasana-kamari gin paguni basalawar handap haja, suwah aku disuruh uma manukar minyak gas ka Bakarung. Limbah lacit ka wawarung nang bajualan minyak gas tuti, kabalujuran wayahitu ti aku tatamuani urang rahatan manangkap hayam nang cagar disumbalih. Acil warung nangitu pina abut mancarii urang nang hakun manyumbalihakan. Maka di situ ti adaai jua lalakian nang pina tatuha. Tagal, mun maitihi pamuram muha sidin pinanya kada kawa ditangguh hakun jua pang. Acil warung tuti gin pina kada hakun jua manyuruh sidin. Limbah tajanaki aku, balalu haja acil warung nangitu takurihing pina kahimungan.

“Nah, pas banar,” jar sidin sambil manunjuk ampah ka diaku. “Tumadakannya ada anak Guru Juhran. Kada bataha lagi, tamam banar nangini. Ayu, Nak, lakasi tulungi Acil nah manyumbalih hayam nangini.”

Buukkk! Saitu-saini asa malabuk di dadaku. Kupala asa kaguguran tampalau gajah. Wayahitu ti, saku muhaku kalas lacit ka tahi-tahi. Bujur-harus haja nah, aku kada suwah sabakas-bakas manyumbalih hayam. Umai, mahatiku ti, purunnya acil warung ni lawan diaku. Marga aku nia ti anak Guru Juhran, balalu haja dikira urang saraba tahu saraba bisa nang kaya kuitannya jua. Wayahitu ti bubujuran aku asa kapulingaan kada karuan rasa. Bamaju salah, baundur tasalah jua.

Awakku makaam asa bapaluh dingin. Tagal, nangapa ha lagi mun hudah tahadapi nasi tambah, tapaksaai bagamat disikat. Untungnya aku rancak haja mandangani abah manyumbalih hayam, jadi asa ada haja tatarang upihnya. Kugawi jua kaputingannya. Lalakian nang tuha tadi disuruh acil warung jadi tukang pingkutiakan hayamnya. Batisnya dirait lawan halarnya. Limbah mambaca bismillaah bagamat, mata lading nang rarapan bulu tu kusudatakan bakuliling di puhun gulu hayam nangitu. Umai, nang kaya urang dapat ilmu laduni ha lagi, tumadak nugaraha aku kada manyupanakan. Bisa nang kaya abahku jua. Kaluah jua, hi-hi-hi.

Han, lamun kurang-kurang sangu, dasar kada nyanyaman jadi anak urang nang taalim wan disupani di kampung saurang. Kada gagampangan hidup jadi Maulana Jalaluddin bin Haji Juhransyah nangini. Lamun parkaranya nang baik-baik haja iya kadapapa. Tagal, lamun hudah kalakuanku saikit haja pina maniniwah pada diurang balalu haja jadi pamuntungan urang sakampungan.

Lamun hudah kaya nangini abah jua pulang kaiyaannya nang umpat tapalit kana gatahnya. “Hih,” jar urang sambil pina takulibi manjanaki diaku, “anak Guru Juhran maka nang kaya hantu lah kalakuan.” Biar parkaranya liwar sutilnya, tatapai disambat urang jua. Makanyaam siang-malam sidin kada dulak-dulaknya bapapadah lawan kami, anak sidin nang batalu badangsanak nangini.

Kabalujuran aku ni anak nang kadua. Kakaku bibinian, baisian ading bibinian jua. Jakanya balima badangsanak, paribasanya aku tu pang Pandawa Lima-nya. Jadi, kada sarana asa mawah gin kalu lah lamun di antara nang batalu nangitu aku ni tamasuk anak nang pawangalnya. Macal banar kada jua pang, sandu bakut kada jua. Di tatangah tu pang andaknya. Mahala.

Facebook Comments