Jumat, 2 Juni 2023Beranda SASTRA KISBUNG

KISBUNG

MATAN MARTAPURA 1988

MARTAPURA, 1988. Hudah parak dua tahunan Hasnah umpat manumpang hidup lawan julaknya di Martapura nangini. Baisukan inya sakulah di SMP, kamarian lacit ka malam...

HAPATAN NANG KADUA

HUDAH kada rahasia lagi, kadada di dunia ni urang nang tahu lawan garis tangan saurang. Kadada nang tahunya lawan jalan hidup nang pacang dilalui....

LIMBAH TANGAHARI

TANGAHARI, langit pina muru. Rakun pina mahirang. Matan di masigit hudah tadangar suara urang mangaji. Satumat lagi waktu sumbahyang luhur. Balukan kayu ulin nang...

PARAHATAN MATAN KINTAP

KINTAP, 2014. Matahari naik pina batingkukut tunggal kilanan. Sasar landung sasar batinggi. Langit sihai. Mangkunung liwar barasih. Tarang saalaman. Kadada taliat pungkala cagaran hujan....

HAPATAN PANAMBAYAN: PAMBATANGAN

Suwahkah kita batakun wayah lagi hahalusan bahari cagar jadi nangapa kita mun hudah ganal kaina? Suwahkan kita batakun wan awak kita saurang pacangan nang kaya apa hidup...

PUTRI KALUNGSU WAN LAMBU MANGKURAT GAIB MANDIWATA

Barmula jang didjadikan mangkubumi akan ganti Lambu Mangkurat itu anak Aria Magatsari, dinamai Aria Taranggana. Itu mahabidjaksana, tadjam akalnja dan laksana labih daripada ajahnja...

KARAJAAN NAGARA DAHA WAN PAPADAH UMA

Maka—banjak tiada tarsabut—sudah itu Raden Sari Kaburungan diam barkampung lain. Sudah itu maka Lambu Mangkurat manjuruh barbuat padudusan saparti dahulu itu. Maka Raden Sari...

HUKUMAN GASAN PUTRI KALUNGSU WAN KI MAS LALANA

“Nang kaya ngini kisahnya, Dingai. Sapangingat Kaka, kunat di kupala ni bakas luka dipukul uma wan wancuh gangsa paharu wadai wayah ulun lagi hahalusan...

KUNAT DI KUPALA KI MAS LALANA

Sudah itu maka Lambu Mangkurat manjuruh barbuat padudusan, sarta bargawi barsuka-sukaan tudjuh hari tudjuh malam, saparti astilah adat radja-radja jang sudah tarsabut dahulu itu....

LAMBU MANGKURAT MARUJUKAKAN KI MAS LALANA LAWAN PUTRI KALUNGSU

Sudah itu maka sagala bandega itu sama barbuat, dan Ki Mas Lalana itu, sudah barbuat bandanja itu, lumpat baniaga, dangan panakawannja dua orang disuruh...