Barmula jang didjadikan mangkubumi akan ganti Lambu Mangkurat itu anak Aria Magatsari, dinamai Aria Taranggana. Itu mahabidjaksana, tadjam akalnja dan laksana labih daripada ajahnja itu. Ia itu mangarang Kutara Masaalah Tahta Nagri, mambitjarakan orang barang sasuatu mangatahui jang salah dan jang banar, mangira-ngirakan taraf hukumnja itu, jang barat dan jang ringan, dan jang mati dan tiada itu, dan jang dirampas dangan papatutnja hukumnja itu. Maka pada sakarang ini kutara itu dinamai orang Kutara Aria Taranggana. Banjak tiada tarsabut itu.[1]

———————————–o0&0o————————————

KUPAKAN PAAMPIHAN

TUMATAN Putri Kalungsu wan Lambu Mangkurat kadada lagi, badudua gaib mandiwata, tumatan nangitu jua Karajaan Nagara Dipa kada suwah takisah lagi. Disambat hancur katia astana wan rakyatnya paguni ada haja, kada disambat hancur katia raja wan pamarintahannya hudah kadada lagi.

Wayahini, samunyaan urusan pamarintahan nang dahulu diawaki Mahapatih Lambu Mangkurat di Karajaan Nagara Dipa hudah dialih ka Karajaan Nagara Daha nang dipimpin Maharaja Sari Kaburungan. Kadudukan Mahapatih Lambu Mangkurat diamanahakan lawan Aria Taranggana, anaknya Aria Magatsari nang bahari jadi pangiwa di Karajaan Nagara Dipa. Mahapatih Aria Taranggana nangini taharat lagi pada abahnya. Urangnya pintar, bijaksana, wan landap jua akal pikirannya. Parkara ganal dimapa haja musti kawa diruruyakannya.

Ujar kisah, sabuting bukti kapintarannya, Mahapatih Aria Taranggana nangini sawat mangarang Kutara Masaalah Tahta Nagri, kitab undang-undang karajaan nang maatur samunyaan urusan di Karajaan Nagara Daha. Kainanya, salajur gasan maharumati wan nyaman jua maingatakan ngaran nang ampun karangan, kitab hukum karangannya nangini disambat urang Kutara Aria Taranggana. Tagal, sayang liwar disayangakan, warisan kitab hukum karajaan paninggalan sidin nangitu lacit ka wayahini kadada lagi tadangar kisahnya. **

———————————–o0&0o————————————

Maka sampurna karadjaan Maharadja Sari Kaburungan itu. Jang asal djaksa didjadikannja djaksa. Asal mantri didjadikan mantri. Asal pamajungan didjadikan pamajungan. Asal singabana didjadikan singabana. Asal pamarakan didjadikan pamarakan. Asal bandar itu didjadikan bandar. Asal sarawisa didjadikan sarawisa. Asal saragani didjadikan saragani. Asal mandung didjadikan mandung. Asal tuhaburu didjadikan kaum tuhaburu. Maka tiap-tiap dihadap rakjat pada tiap-tiap hari Sabtu itu masih dangan upitjara parhiasan tahta karadjaan saparti adat dahulu djua itu. Dan orang basar di Sewa Agung, di Bunjut, di Karasikan, di Barau, di Pasir, di Sambas, di Sukadana, dan orang basar di Balitung Lawai, di Kota Waringin, sakaliannja itu masih mahadap pada Maharadja Sari Kaburungan itu saparti zaman Maharadja Surjanata itu. Dan anak tjutjunja orang Kaling dan orang Hudjarat jang maikutkan Ampu Djatmika tatkala ia mandjadi raja di Nagara Dipa itu masih tatap ia barsuka pada Maharadja Sari Kaburungan itu. Tahta nagri Nagara Daha itu saparti tahta nagri Madja Pahit itu. Maka orang Djawa banjak bardagang, ada jang diam sakali itu. Maka makmurlah dagang datang ka bandar di Muara Bahan itu. Banjak tiada tarsabut.[2]

—–o000o——

Facebook Comments