Jumat, 14 Juni 2024KISBUNG

PARAHATAN MATAN KINTAP

KINTAP, 2014. Matahari naik pina batingkukut tunggal kilanan. Sasar landung sasar batinggi. Langit sihai. Mangkunung liwar barasih. Tarang saalaman. Kadada taliat pungkala cagaran hujan....

HAPATAN PANAMBAYAN: PAMBATANGAN

Suwahkah kita batakun wayah lagi hahalusan bahari cagar jadi nangapa kita mun hudah ganal kaina? Suwahkan kita batakun wan awak kita saurang pacangan nang kaya apa hidup...

PUTRI KALUNGSU WAN LAMBU MANGKURAT GAIB MANDIWATA

Barmula jang didjadikan mangkubumi akan ganti Lambu Mangkurat itu anak Aria Magatsari, dinamai Aria Taranggana. Itu mahabidjaksana, tadjam akalnja dan laksana labih daripada ajahnja...

KARAJAAN NAGARA DAHA WAN PAPADAH UMA

Maka—banjak tiada tarsabut—sudah itu Raden Sari Kaburungan diam barkampung lain. Sudah itu maka Lambu Mangkurat manjuruh barbuat padudusan saparti dahulu itu. Maka Raden Sari...

HUKUMAN GASAN PUTRI KALUNGSU WAN KI MAS LALANA

“Nang kaya ngini kisahnya, Dingai. Sapangingat Kaka, kunat di kupala ni bakas luka dipukul uma wan wancuh gangsa paharu wadai wayah ulun lagi hahalusan...

KUNAT DI KUPALA KI MAS LALANA

Sudah itu maka Lambu Mangkurat manjuruh barbuat padudusan, sarta bargawi barsuka-sukaan tudjuh hari tudjuh malam, saparti astilah adat radja-radja jang sudah tarsabut dahulu itu....

LAMBU MANGKURAT MARUJUKAKAN KI MAS LALANA LAWAN PUTRI KALUNGSU

Sudah itu maka sagala bandega itu sama barbuat, dan Ki Mas Lalana itu, sudah barbuat bandanja itu, lumpat baniaga, dangan panakawannja dua orang disuruh...

KI MAS LALANA WAN UMANYA BARIRISTAAN

Malam arinya, Ki Mas Lalana mamaraki umanya, tagal asa liwar ngalih inya handak baucap. Asa takarut butuh rakungannya saban kalian inya handak bapadah“Ma, ulun...

TULAK KA SUBARANG LAUT; NAGARA DIPA

Maka Raden Sakar Sungsang di Surabaja itu sudah taruna dinamai Ki Mas Lalana oleh Djuragan Balaba itu jang mangaku anak. Tarlalu sukanya ia kadua...

RADIN SAKAR SUNGSANG HILANG

Isuk arinya, bubuhan astana Karajaan Nagara Dipa tumbur. Tahabar Putri Kalungsu kahilangan anaknya, Radin Sakar Sungsang. Lambu Mangkurat hancap manukui, manakuni Putri Kalungsu dimapa...